Grups preparació maternitat i paternitat

(CAT)

Classes d’embaràs, part i postpart per a mares, pares i parelles

Introducció al curs:

Des de Titània volem seguir estant al vostre costat durant els processos d’embaràs i criança. Encara que la pandèmia no ens ho deixi fer de manera presencial, hem desenvolupat un programa de preparació al part i la maternitat. Aquest cobrirà els temes necessaris per estar tranquils/·les i confiar en els processos del vostre cos. Pensem que com a dona no necessites preparar-te per un part, però en la societat en la que estem, informació és poder i tenir-la et permetrà prendre les decisions que s’adaptin millor a la teva situació personal i als teus desitjos.

A Titània pensem que es transmet millor mirant-nos als ulls, és per això que hem desenvolupat un curs de 10 sessions de dues hores en directe amb vosaltres per videoconferència. A mes a mes d’informació actual i útil , les sessions inclouran activitats on podreu practicar en parella (massatge, relaxacions, estiraments, etc.) i recursos que podreu mirar en el moment del part i postpart (el gran oblidat!). Temps per que no us quedeu sense cap dubte i material escrit per que no us perdeu res escrivint. Un espai segur i de confiança amb llevadores que creuen en tu.

 1. EMBARÀS

 • Adaptació del cos durant l’embaràs, anatomia i fisiologia.

 • Parlem-ne del teu úter, placenta i pelvis.

 • Higiene postural i moviments que faciliten l’alineació de la pelvis durant l’embaràs.

 • Posicions òptimes del bebè.

 • Cures i alimentació durant l’embaràs.

 • Massatge perineal respectuós i positiu.

 • Rol de l’acompanyant durant l’embaràs.

 • Buscar ajuda, situacions en les que anar a l’hospital.

 • Mètodes de relaxació i la importància de les hormones.

 • Meditació guiada.

 1. PART FISIOLÒGIC

 • Part com un estat hormonal.

 • Inici del part, pròdroms i com gestionar-los.

 • Quan anar a l’hospital o avisar a les llevadores.

 • Fases del part.

 • Pelvis lliure, posicions.

 • Gestionar el dolor.

 • Rol de l’acompanyant, com acompanyar des del respecte

 • Pla i preferències per al procés del part

 

 1. QUAN LES COSES NO VAN COM TU HO PLANIFICAVES

 • Informació com a eina per estar en control quan les coses no surten de la fisiologia.

 • Possibles situacions de part hospitalari, inducció al part.

 • Pla de part en situacions que no esperàvem, com adaptar-ho.

 • Gestió emocional després de l’experiència per la dona i la parella.

 1. POSTPART

 • Postpart immediat.

 • Pla de postpart, rol de la parella.

 • Canvis físics i psicològics.

 • Sexualitat

 1. LACTÀNCIA

 • Inici positiu de la lactància.

 • Els primers dies i les necessitats del nadó.

 • Pujada de llet i maneig.

 • Possibles complicacions i com actuar a temps.

 • Grups de lactància.

 • Extracció de calostre, llet i com conservar-ho.

 

 

 

(CAST)


Clases de embarazo, parto y postparto para madres, padres y parejas

Intro del curso:

Desde Titània seguimos queriendo estar con vosotras durante los procesos de embarazo y crianza. Aunque la pandemia no nos deje hacerlo de forma presencial, hemos desarrollado un programa de preparación al parto y la maternidad, que cubrirá todos los temas necesarios para estar tranquilas y confiar en los procesos de nuestro cuerpo. Pensamos que como mujer no necesitas prepararte para un parto, pero en la sociedad en la que estamos la información es poder, y el tenerla te permitirá tomar las decisiones que se adapten mejor a tu situación personal y a tus deseos.

En Titània pensamos que no se transmite mejor que mirándonos a los ojos, por ello hemos desarrollado un curso con 10 sesiones de 2 horas en directo con vosotras por videoconferencia. Además de información actual y útil, las sesiones incluirán actividades que podréis practicar en pareja (masaje, relajaciones, estiramientos, etc) y recursos que podréis usar en el momento de parto y postparto (el gran olvidado!). Tiempo para que no os quedéis con ninguna duda y material escrito para que no os perdáis nada escribiendo. Un espacio seguro y de confianza con matronas que creen en ti.

EMBARAZO

 • Adaptación del cuerpo durante embarazo, anatomía y fisiología.
 • Hablemos de tu útero, placenta y pelvis.
 • Higiene postural y movimientos que faciliten alineación suelo pélvico durante el embarazo.
 • Posiciones óptimas del bebé.
 • Cuidados y alimentación en el embarazo.
 • Masaje perineal respetuoso y positivo.
 • Rol del acompañante durante el embarazo.
 • Buscando ayuda, situaciones por las que acudir al hospital.
 • Métodos de relajación y la importancia de las hormonas.
 • Meditación guiada.

PARTO FISIOLÓGICO

 • Parto como un estado hormonal.
 • Inicio del parto, pródromos y cómo gestionarlos.
 • Cuando ir al hospital o avisar a las llevadoras.
 • Fases del parto.
 • Pelvis libre, posiciones.
 • Gestión del dolor.
 • Rol de acompañante, como acompañar desde el respeto.
 • Plan y preferencias para el proceso de parto.

CUANDO LAS COSAS NO VAN COMO TÚ LO PLANEABAS

 • Información como herramienta para estar en control cuando las cosas se salen de la fisiología.
 • Posibles situaciones en un parto hospitalario, inducción del parto.
 • Plan de parto en situaciones que no esperábamos, como adaptarlo.
 • Gestión emocional tras la experiencia para la mujer y pareja.

4-POSTPARTO

 • Postparto inmediato.
 • Plan postparto, rol de la pareja.
 • Cambios físicos y psicológicos.
 • Sexualidad.

5-LACTANCIA

 • Inicio positivo de la lactancia.
 • Los primeros días y las necesidades del recién nacido/a.
 • Subida de la leche y manejo.
 • Posibles complicaciones y cómo actuar a tiempo.
 • Grupos de lactancia
 • Extracción de calostro, leche y conservación

 

 

 

(ENG)

Pregnancy, labour and postdelivery classes for mothers, fathers and partners

Introduction: 

At Titània we will continue to be there for you during your pregnancy, childbirth and after. Although the current pandemic restrictions do not allow us to meet with you in person, we have developed a programme of labour and maternity preparation. This includes everything necessary for you to remain calm and trust in your body’s processes. We believe that as a woman you do not need to prepare for childbirth, but in modern society information is power and having it will enable you to make the best decisions for you based on your personal situation.
We think that there is no better way to connect than looking at the eyes and for that reason we have developed 10 classes (2 hours each) face to face through videoconference. As well as containing up to date and useful information, the sessions will include different activities which you will be able to practice with your partner (massage, relaxation, dancing, etc.) and resources which you can use during childbirth and postdelivery (which is very often forgotten!). We will ensure you have plenty of time to ask questions and we will provide you with written information covering all of the class content.
A safe space with midwives who trust and believe in you.

 

 

PREGNANCY

• Changes in the body during pregnancy, anatomy and physiology.
• Let’s talk about the uterus, placenta and pelvis.
• Postural hygiene and movements to help the alignment of the pelvic floor during your pregnancy.
• Best positions for the baby.
• Care and nutrition during pregnancy.
• Respectful and positive perineal massage.
• Seeking help, and knowing when it is necessary to attend the hospital.
• Relaxion methods and the importance of hormones.
• Guided meditation.

 

 

PHYSIOLOGICAL DELIVERY

• Childbirth as a hormonal state.
• Beginning of labour, first contractions and how to manage them.
• When to go to hospital or when to call the midwives.
• Stages of labour.
• Positions to help a free pelvis.
• Pain management.
• The role of the birth partner and how to accompany with respect.
• Birth preferences.

 

3. WHEN THINGS DO NOT GO AS YOU EXPECTED

• Information as a tool for control when things do not go as planned.
• Possible situations in a hospital birth e.g. induction of labour.
• How to adapt your birth preferences in unexpected situations.
• Emotional management for the mother and the partner.

 

4. POSTDELIVERY

• Immediate postbirth moments.
• Postbirth plan and the partner’s role.
• Physical and psychological changes.
• Sexuality.

 

5. LACTATION

• Positive breastfeeding start.
• First days and the baby’s needs.
• Management when the milk comes.
• Possible complications and how to approach them on time.
• Breastfeeding groups.
• Colostrum and breastmilk expression and how to conserve them.